Adatvédelem

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

1.Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő megnevezése: Kálmán József EV. (Kertész Csárda Fogadó)
Adatkezelő rövidített neve: Kertész Csárda
Adatkezelő Nyilvántartási szám:6292192
Adatkezelő székhelye: 8000 Székesfehérvár Iszkaszentgyörgyi u.2
Adatkezelő e-elérhetősége: kerteszcsardafogado@gmail.com
Adatkezelő képviselője: Kálmán József

Az adatvédelem jogi háttere

Az adatvédelemre vonatkozó alapvető szabályokat az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete
(2016. április 27.) szabályozza, mely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szól (általános adatvédelmi rendelet, a jelen szabályzatban a továbbiakban: GDPR).

2. Adatkezelés szabályai

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018.Május 25-től visszavonásig tart.
Mint kerteszcsardafogado.hu, kerteszcsarda.hu(továbbiakban: honlap) üzemeltetője, a Kertész Csárda tájékoztatja
látogatóit, hogy jelen honlappal kapcsolatosan csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóba foglaltak alapján kezel
személyes adatokat.

E tájékoztató a Kertész Csárda adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata alapján készült, tárgyi hatálya kiterjed a
Kertész Csárda által a honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra, amely során az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban:Infotv.) 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.
A Kertész Csárda kijelenti, hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében
kezel. A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz
kötöttség alapelvének –amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes,
az adatok törlésre kerülnek.

A Kertész Csárda személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása vagy különleges esetben törvényi
előírás alapján kezel.

Jelen tájékoztató célja, hogy a Kertész Csárda az adat felvétele előtt minden esetben közölje az érintettel az
adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját és az adatkezelésre vonatkozó minden fontos információt.
A Kertész Csárda szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek a megismert személyes
adatokat üzleti titokként megőrizni.

Ennek céljából a személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező munkatársaink
Titoktartási nyilatkozatot tettek.

A Kertész Csárda mindenkori ügyvezetője a Kertész Csárda sajátosságainak figyelembe vételével határozta meg
az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és
hatásköröket, és jelölte ki az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.

A Kertész Csárda munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne
tekinthessenek be személyes adatokba. A személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy került kialakításra, hogy az
jogosulatlan személy részére nem hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

3. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az a természetes személy, aki a személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható,
tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését,

illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a
Kertész Csárda feltüntetett elérhetőségein.

A Kertész Csárda a beérkezett, az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az
érkezésétől számított legkésőbb 15 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 – napon belül írásban, közérthető
formában választ ad.

A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az
érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.
A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést cégnév. csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében
meghatározott esetben számít fel.

A Kertész Csárda kérelmet csak az Infotv. 9. § (1)-ében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít
el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2)-ében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor.
A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – amennyiben a
szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2)
bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5
napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás
megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt az Infotv. 21. § (2) bekezdésében
foglaltak szerint tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az Infotv. 21. § (3)
bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

A Kertész Csárda az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által
okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti.

Kertész Csárda mentesül azonban az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének
kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az
adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az
a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett a Kertész Csárda adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
honlap: www.naih.hu

A kerteszcsardafogado.hu kerteszcsarda.hu honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések
Az adatkezelés helye:Kertész Csárda Fogadó 8000 Székesfehérvár Iszkaszentgyörgyi u.2

4.1.A honlap adatkezelése

Ezen honlapokhoz bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és
az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez
kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az
adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést nem
valósul meg.

A Társaság a honlapokon webanalitikai folyamatokat végez. Az analitika „sütiket” (cookies) helyez el a
felhasználó számítógépén, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által
generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét), a Társaság azonban
nem kapcsolja össze a sütik által generált információkat más adatokkal – éppen ezért a hatályos
adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg személyes adatok kezelését. A honlaplátogató
böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik használatát. A honlapok

használatával a honlaplátogató hozzájárul (nem személyes) adatainak ilyen feldolgozásához a fentiekben
meghatározott módon és célokra.
Az analitika által nyert információkat a honlap a felhasználó által történő használatának értékelésére,
elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a
honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások
nyújtására használja.

4.2. Kapcsolatfelvétel a cégnév.-vel

A Társaság lehetőséget biztosít arra, hogy a Társaság által üzemeltetett honlapokon keresztül a látogató
felvegye a Társasággal a kapcsolatot. Egy form kitöltésével a látogató megadhatja a kapcsolatfelvételhez
szükséges releváns adatokat. Az adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha
elfogadja a Társaság adatkezelési szabályait, máskülönben nem tudja megküldeni az üzenetét.

Jelen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) a) és 6. § (6)], miszerint „az érintett
kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását
vélelmezni kell”.

Ez a szabály érvényes azokra az adatokra is, amelyek nem közvetlen kapcsolatfelvételre irányulnak,
hanem valamilyen egyéb ügy intézésére, így különösen szállásfoglalásra, árajánlatkérésre,
vendégkönyvbe írásra. Abban az esetben, ha a megadott adatok alapján a megküldött információk szerint
egy másik adatkezelést kell megkezdeni (például a szállásfoglalás kapcsán), úgy a Társaságon belül az
illetékességgel rendelkező ügyintézési pontra kerülnek az adatok, ahol az ott részletezettek szerint zajlik
tovább az adatkezelés.

4.3. Szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés (ajánlatkérés)

A Társaság több olyan egységet is üzemeltet, amelyben vendégéjszakát tölthetnek az érdeklődők. Az
ilyen egységek (így különösen vendégházak, hotel) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2.
§ szerinti szálláshelynek minősülnek (szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített vagy használt
épület, önálló rendeltetési egységet képező épületrész vagy terület), a szolgáltatás pedig
szálláshelyszolgáltatásnak (üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű,
éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása és az ezzel
közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása).

A Társaság szolgáltatására emellett kiterjed a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes
feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm.
rendelet.

Hatályos jogszabály nem határozza meg, hogy milyen adatokat köteles rögzíteni a vendégeiről, de a
Korm. rendelet előír adatszolgáltatási kötelezettséget az egyéb szálláshelyet üzemeltető
szálláshelyszolgáltatóra, amely köteles az adott naptári évre vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó
31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni fogadott vendégek számáról és a vendégek által a
szálláshelyen eltöltött éjszakák száma. Ezen adatokat összesítve, valamint magyarországi lakóhellyel
rendelkező és magyarországi lakóhellyel nem rendelkező vendégek szerinti bontásban kell közölni, így az
adatszolgáltatás személyes adatokat nem tartalmaz.

A személyes adatokat így csak a Társaság kezeli.

A személyes adatokat csak és kizárólag a szálláshely-szolgáltatás biztosításához és annak érintett általi
igénybevételének céljából kezel a Társaság. Az adatokat a Társaság egy külön erre a célra létrehozott
nyilvántartásban kezeli – a Társaság csak olyan adatokat rögzít a vendégeiről, amely a cél eléréséhez
szükséges.

A Társaság az adatokat addig tárolja, ameddig arra vonatkozóan hatályos jogszabály kötelezettséget ír
elő: azon vendégek adatait, akiknek a szolgáltatásról számlát állít ki a Társaság, a hatályos számviteli

törvény szerint 8 évig, minden más vendég az adatszolgáltatási határidő leteltéig, de legkésőbb a
szálláshelyszolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos polgári jogi
igények elévüléséig.

16 éven aluli személy esetén a Társaság minden esetben beszerzi a törvényes képviselő hozzájárulását is
az adatkezeléshez.

Azon személyek esetén, akik ajánlatot kérnek szálláshely-szolgáltatásra, ám nem válnak vendéggé,
személyes adataikat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:64-65. §§-okban
meghatározottak szerint kezeli a Társaság.

Abban az esetben, ha az ajánlatkérő adatait megküldi a Társaság számára, arra hivatalos ajánlatot ad a
Társaság, akkor a Társaság ajánlatot (jognyilatkozatot) tesz, ezen nyilatkozatához kötve marad. Annak
céljából, hogy a Társaság esetlegesen nyomon követhesse az ajánlat elfogadását, úgy az ajánlattételi
kötöttség ideje alatt kezeli az ajánlatkérő személyes adatait és kommunikációs csatornáin (telefon, e-mail)
felhívhatja az ajánlatkérőt, hogy nyilatkozzon az ajánlatról.

Mivel az ajánlattételi kötöttség csak addig áll fent, ameddig az ajánlatban megjelölt szolgáltatás jellegére
és az ajánlat megtételének módjára tekintettel a Társaság a válasz megérkezését rendes körülmények
között várhatta, így eddig az időpontig kezeli a Társaság a személyes adatokat, de legkésőbb az ajánlat
megtételétől számított hat hónapig.

A Társaság biztosítja vendégeit és az ajánlatkérőket, hogy adataikat csak és kizárólag a konkrét
szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos célra használja fel, hírlevelet és egyéb, eltérő adattartamú
megkeresést csak és kizárólag akkor küld az érintett számára, ha az kifejezetten kérte azt (ld. 4.4. hírlevél
küldés).

A kezelt adatokat csak az alábbi célból kezeli a Társaság

név, születési időpont, hely,anyja neve személyazonosítás [1996.:XX. tv. 4. § (4)]

lakcím vagy értesítési cím amennyiben a vendég a szálláshelyen hagyott valamit,
úgy erről értesíteni tudjuk, vagy amennyiben a vendég
a szálláshelyen kárt okozott és ez a távozásig nem derül ki
úgy ez ügyben felvehessük vele a kapcsolatot

 elérhetőség (e-mail cím, telefonszám) amennyiben a vendég a szálláshelyen hagyott
valamit, úgy erről értesíteni tudjuk, vagy amennyiben a szálláshelyen kárt okozott

és ez a távozásig nem derüki úgy ez ügyben felvehessük vele a kapcsolatot

 gépjármű rendszáma parkolóhely biztosítása

 aláírás az érintett hozzájárulását az adatfelvételi
(bejelentő-) lap aláírásával adja meg

 név, lakcím számla kiállítása

A szálláshely-szolgáltatásra és az azzal kapcsolatos egyéb programokra csoportok is jelentkezhetnek.
Ebben az esetben a kezelt adatok köre az alábbiakkal egészül ki:

 kapcsolattartó neve kapcsolattartás

Adatkezelés nyilvántartási száma: az Infotv. 65. § (3) a) szerint nem bejelentendő adatkezelés, mert a
szálláshely-szolgáltatás igénybe vevője és az árajánlat kérője ügyfélnek számít.
Adatkezelés célja: szálláshely-szolgáltatás
kezelt adatok köre:

 ajánlatkérés esetén: az ajánlatkérő neve, elérhetőségei,

 a szolgáltatás igénybevétele esetén: név, születési időpont, hely, anyja neve, lakcím vagy értesítési cím,
elérhetőség (e-mail cím, telefonszám), gépjármű rendszáma, aláírás, kapcsolattartó neve

Adatkezelés jogalapja:

 ajánlatkérés esetén: Infotv. 6. § (6) szerinti érintett hozzájárulás  a szolgáltatás igénybevétele esetén:
Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintett hozzájárulás adattárolás határideje:
 ajánlatkérés esetén: az ajánlati kötöttség fennálltáig (2013.:V. tv. 6:65. §), de legkésőbb az ajánlatkéréstől
számított hat hónapig
 a szolgáltatás igénybevétele esetén: a szálláshely-szolgáltatás igénybevételéből eredő polgári jogi
igények elévüléséig, számla kiállítása esetén 8 év (Szvt. 169. §)

5. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések
A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az irányadóak.